جدول قیمت ها

لیست قیمت تمامی برنامه های شما
پلان عمومی
$30/ماهانه
 • 2 کاربر
 • 100 mb فضای هارد دیسک
 • 20 Gig پهنای باند
 • پنل مدیریتی ابتدایی
 • Starter– APIs
 • پشتیبانی ایمیل

پلان حرفه ای
$90/ماهانه
 • 100 کاربر
 • 100 Gig فضای هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • پنل میدیریت حرفه ای
 • Lorem ipsum– APIs
 • پشتیبانی ایمیل
پلان عمومی
$30/ماهانه
 • 2 کاربر
 • 100 mb فضای هارد دیسک
 • 20 Gig پهنای باند
 • پنل مدیریتی ابتدایی
 • Starter– APIs
 • پشتیبانی ایمیل
پلان استاندارد
$60/ماهانه
 • 10 کاربر
 • 500 mb فضای هارد دیسک
 • 50 Gig پهنای باند
 • پنل مدیریتی استاندارد
 • Standard– APIs
 • پشتیبانی ایمیل
پلان حرفه ای
$90/ماهانه
 • 100 کاربر
 • 100 Gig فضای هارد دیسک
 • Unlimited  پهنای باند
 • Professional Admin Panel
 • Lorem ipsum– APIs
 • پشتیبانی ایمیل
پلان عمومی
$30/ماهانه
 • 2 کاربر
 • 100 mb فضای هارد دیسک
 • 20 Gig پهنای باند
 • پنل مدیریتی ابتدایی
 • Starter– APIs
 • پشتیبانی ایمیل
پلان استاندارد
$60/ماهانه
 • 10 کاربر
 • 500 mb فضای هارد دیسک
 • 50 Gig پهنای باند
 • پنل مدیریتی استاندارد
 • Standard– APIs
 • پشتیبانی ایمیل
پلان حرفه ای
$90/ماهانه
 • 100 کاربر
 • 100 Gig فضای هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • Professional Admin Panel
 • Lorem ipsum– APIs
 • پشتیبانی ایمیل